Cookie beleid vv Alblasserdam

De website van vv Alblasserdam is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuten

(goedgekeurd bijzondere algemene ledenvergadering 16 februari 2009)

Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
1. De vereniging is genaamd voetbalvereniging Alblasserdam, hierna te noemen 'de 
  vereniging'. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alblasserdam.
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer 
  van Koophandel te Rotterdam onder het nummer 40321335

Artikel 2 - Duur
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
3. De vereniging is opgericht op 7 mei 1928 te Alblasserdam.

Artikel 3 - Doel
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in 
  al zijn verschijningsvormen.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
b. deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en  
  evenementen;
c. zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen en in stand te houden.
3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Artikel 4 - Lidmaatschap
1. a. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten. 
  b. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB,  
  kunnen lid zijn van de vereniging. 
2. a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet  
  tot het lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten, of van wie de KNVB het
  lidmaatschap heeft beëindigd. 
  b. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, evenals voor al degenen die in de  
  vereniging een functie - welke dan ook - bekleden, het lidmaatschap van de KNVB aan  
  te vragen.
  c. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te  
  worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
3. In geval van niet-toelating door het bestuur van de vereniging kan op verzoek van de 
  betrokkene de eerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten, dit 
  met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde.
4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens bijzondere 
  verdiensten voor de vereniging één van de volgende titels verlenen:
  Erevoorzitter, Erelid of Lid van verdienste.
5. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.
6. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen, de geboortedata en hun 
  lidmaatschapnummer van de KNVB van de leden zijn opgenomen; een en ander op een  
  door de KNVB aan te geven wijze.

Artikel 5 - Rechten en verplichtingen
1. De Vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging 
  onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden 
  rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid 
  nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur 
  onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB schriftelijk meedeelt het betreffende bestuur 
  daartoe niet te machtigen.
2. Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB kan in naam van de leden 
  verplichtingen jegens derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende algemene 
  ledenvergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.
3. Voor zover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten en 
  verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
4. De in de leden 1,2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door 
  het bestuur.
5. De vereniging kan door een terzake besluit van het bestuur, van de algemene 
  ledenvergadering of van een ander orgaan verplichtingen- al dan niet van financiële aard - 
  aan de leden opleggen.
6. De leden zijn verplicht zich tegen elkaar en tegen de vereniging te gedragen naar wat door 
  de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
7. De leden zijn gehouden:
a. De statuten en reglementen van de vereniging, evenals de besluiten van het bestuur, van 
  de algemene ledenvergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
b. De statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, 
  evenals de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
c. De belangen van de vereniging niet te schaden.
d. De door de KNVB van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van de Federation 
  Internationale de Football Association (FIFA) na te leven;
8. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts  
  verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de  
  algemene ledenvergadering.

Artikel 6 - Straffen
1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, 
  dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of 
  waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de 
  wedstrijdbepalingen, evenals de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de 
  KNVB of waardoor de belangen van de KNVB, dan wel van de voetbalsport in het 
  algemeen worden geschaad.
2. De behandeling, beoordeling en bestraffing van overtredingen geschiedt door de 
  strafcommissie, die daartoe is aangewezen door het bestuur van de vereniging. Tegen de  
  uitspraak van de strafcommissie is geen beroep mogelijk.
3. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in lid 1 onder b 
  te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen.
4. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende straffen worden 
  opgelegd:
  - Berisping;
  - Taakstraf;
  - Schorsing;
  - Geldboete:
  - Uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor  
  een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
  - Ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de 
  straf genoemde termijn uit te oefenen.
  - Royement ( ontzetting uit het lidmaatschap ):
 b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In 
  spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden  
  medegedeeld.
5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de 
  periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet 
  worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
6. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd 
  met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op 
  onredelijke wijze benadeelt.
b. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door 
  middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van reden(en) van het besluit 
  in kennis gesteld.
c. Het lid dat ontzet wordt uit het lidmaatschap is bevoegd binnen een maand na ontvangst 
  van de in lid 6 onder b bedoelde schrijven, in beroep te gaan bij de algemene 
  ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid 
  geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering ter ontzetting van een lid vereist 
  tenminste 2/3 meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.
7. Geldboetes kunnen worden opgelegd voor die overtredingen en tot ten hoogste die  
  bedragen die vooraf door het bestuur zijn vastgesteld en op de website zijn gepubliceerd.

Artikel 7 - Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6;
e. door beëindiging van het lidmaatschap van de KNVB.
2. a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
  b. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
a. In de gevallen zoals in de statuten genoemd;
b. Wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten aan het 
  lidmaatschap stellen;
c. Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te 
  laten voortduren;
d. Wanneer de KNVB het lidmaatschap van het lid heeft beëindigd, in welk geval de 
  opzegging met onmiddellijke ingang geschiedt, tenzij het lid tegen de beëindiging van het 
  lidmaatschap van de KNVB op de door de KNVB voorgeschreven wijze bezwaar heeft 
  gemaakt. In het laatste geval is het lid als lid van de vereniging geschorst totdat de 
  beëindiging door de KNVB wordt bevestigd dan wel ongedaan gemaakt wordt;
e. Wanneer het lid na sommatie nalatig blijft de contributie te voldoen.
4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
  b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
1. Wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten  
  voortduren;
2. Binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn  
  verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk 
  geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot  
  opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden 
  gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijzigingen van 
  geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen;
3. Binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de  
  vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
5. a. Opzegging van het lidmaatschap kan, onverminderd het onder b bepaalde, slechts 
  geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een 
  opzeggingstermijn van 4 weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van 
  toepassing.
  b. In afwijking van het onder a bepaalde doet het lidmaatschap met onmiddellijke ingang 
  worden beëindigd in de gevallen als genoemd in de leden 3 en 4 onder b en lid 6 van dit 
  artikel.
  c. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het 
  vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
6. Indien een lid door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet of op andere wijze is beëindigd, 
  is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht 
  het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
7. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog 
  lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, 
  zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de 
  vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is 
  afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende 
  deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om 
  binnen de gestelde termijn in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
8. Het lidmaatschap dient te allen tijde schriftelijk opgezegd te worden bij de Secretaris.

Artikel 8 - Donateurs
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die 
  zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde 
  bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens 
  de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging 
  worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het 
  geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 9 - Bestuur
1. a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen die door de algemene 
  ledenvergadering uit de leden in functie worden benoemd. Het aantal bestuursleden 
  wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
  b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De 
  kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een 
  door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond 
  herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de 
  plaats van zijn voorganger in.
4. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in 
  onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan - hetzij op de 
  website, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving- mededeling aan de leden.
5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de 
  hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee 
  of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een 
  tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het 
  treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
6. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe 
  termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste 
  twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden 
  wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van de termijn.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het beëindigen van het lidmaatschap;
  b. door bedanken.
8. De taken van de bestuursleden worden verwoord in het huishoudelijk reglement van de vereniging.
9. Het bestuur is bevoegd om aan leden kosten van vervoer en verblijf te vergoeden inzake: 
  deelnemen aan wedstrijden, deelnemen aan of het geven van trainingen, het bijwonen van 
  vergaderingen en cursussen en overige officiële vertegenwoordigingen.
  Dat volgens door de KNVB jaarlijks vast te stellen normen.

Artikel 10 - Bestuursbevoegdheid
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden 3 is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
6. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het besluiten tot:
?. Onverminderd het bepaalde onder ?, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde vijfentwintigduizend euro (€25.000,-) te boven gaande.
?. a. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende goederen.;
b. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c. Het ter leen verstrekken van gelden, evenals het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. Het aangaan van dadingen;
e. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
7. Het bestuur is verplicht om de vereniging, het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel, evenals elke wijziging hiervan te doen inschrijven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de in het derde lid van artikel 1 genoemde Kamer van Koophandel.

Artikel 11 - Vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter samen met de secretaris of samen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid. De voorzitter wordt in eerste instantie bij afwezigheid waargenomen door de vice-voorzitter en anders door een ander 
bestuurslid;
b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen;
b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de in artikel 10 lid 5 bedoelde handelingen.
4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.
5. De vereniging wordt op vergaderingen van de KNVB vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, dat overeenkomstig de reglementen van de KNVB bevoegd is op die vergaderingen namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.

Artikel 12 - Rekening en verantwoording
1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen over de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. a. Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering - een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over;
b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
3. a. De algemene ledenvergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur;
b. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar;
c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit;
d. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere kascommissie.
4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
5. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handtekeningen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel 7 jaar lang te bewaren.
7. Vereist het onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

Artikel 13 - Geldmiddelen en contributie
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. Contributies van de leden en de bijdrage van donateurs;
b. Ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
c. Subsidies, giften en andere inkomsten.
d. Opbrengsten uit verkopen in de kantine;
e. Opbrengsten uit de reclameborden en advertenties;
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene ledenvergadering per verenigingsjaar zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
3. Degene, aan wie het predikaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
5. De hoogte van het entreegeld wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.
6. Het bestuur is slechts gemachtigd om liggende gelden onder te brengen in zekere waarden, waarbij het ingebrachte kapitaal niet risicodragend is.
7. De contributie zal worden geïnd door middel van de verstrekte machtiging bij inschrijving. Elk lid is verplicht de vereniging te machtigen voor het innen van de contributie. De leden kunnen op de machtiging hun keuze aangeven in welke termijnen deze machtiging zal plaatsvinden.
8. De machtiging is geldig tot het einde van het lidmaatschap

Artikel 14 - Besluiten van organen van de vereniging
1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene ledenvergadering, evenals al die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene ledenvergadering of bestuursbesluiten zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene ledenvergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter over de 
  uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen 
  besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel;
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan 
  betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe 
  stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke 
  stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit 
  verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
  oorspronkelijke stemming;
c. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij een stemgerechtigde 
  aanwezige anders wenst;
3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende  
  vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
4. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of statuten, is nietig, tenzij uit de 
  wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht;
b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of 
  de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het 
  orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is 
  voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit vereiste ook voor de 
  bekrachtiging;
c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander 
  is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het 
  was gericht.
5.a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet over de mogelijkheid 
  van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar: 
  1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het 
  besluit regelen;
  2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6;
  3. Wegens strijd met een reglement.
b. Tot de onder lid a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, 
  waarop in lid 4 onder b wordt bedoeld.
6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde  
  van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een 
  belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een 
  daartoe strekkend besluit worden bevestigd. 
  Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is  
  niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt 
  toegewezen, geldt het vernietigende besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, 
  tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Artikel 15 - Algemene ledenvergadering
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet  
  bij de wet of bij, dan wel krachtens de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks wordt uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar een algemene 
  ledenvergadering gehouden ( de jaarvergadering ). 
  Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 
  gewenst acht.
3. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met 
  inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen. De bijeenroeping geschiedt door een  
  mededeling op de website/weekbrief of door middel van een aan alle leden te zenden 
  schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.
 4. a. Voorst is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een 10 procent van het aantal 
  stemgerechtigde leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 
  ledenvergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken na indiening van het 
  verzoek;
  b. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de 
  verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping in overeenstemming met 
  het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, 
  ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad en/of weekblad. De 
  verzoekers kunnen dan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de 
  vergadering en het opstellen van de notulen.
5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
b. Jaarverslag van het bestuur;
c. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
d. Verslag van de kascommissie;
e. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende 
  toelichting;
f. Vaststelling van de contributies;
g. Vaststelling van de begroting;
h. Benoeming bestuursleden
i. Benoeming commissieleden;
j. Rondvraag.

Artikel 16 - Het leiden en notuleren van algemene ledenvergaderingen
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door de vice-voorzitter. Wanneer beiden zijn verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de ledenvergadering daarin.
2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door een bestuurslid  
  notulen gemaakt. De notulen worden gepubliceerd op de website of op een andere wijze ter 
  kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene ledenvergadering  
  te worden vastgesteld.

Artikel 17 - Toegang en besluitvorming algemene ledenvergadering
1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering;
 b. Leden, die geschorst of geroyeerd zijn met betrekking tot het lidmaatschap, hebben geen 
  toegang tot de algemene ledenvergadering.
 c. In afwijking van het onder b bepaalde heeft een geschorst of geroyeerd lid slechts het 
  recht op toegang tot de algemene ledenvergadering om daarin voor zijn verdediging het 
  woord te voeren, als overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 en 7 van deze statuten, 
  diens beroep tegen een aan hem opgelegde straf wordt behandeld.
 d. Namens leden van 17 jaar of jonger heeft één ouder of wettelijke vertegenwoordiger 
  toegang tot de algemene ledenvergadering. De ouder of wettelijke vertegenwoordiger 
  heeft geen stemrecht.
 e. Donateurs hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, maar hebben hierin geen 
  stemrecht.
2. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.
3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. Een gemachtigde kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een ledenvergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. 
  Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulen register, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
6.Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
7. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
9. a. Ongeldige stemmen zijn stemmen die;
- blanco uitgebracht zijn;
- op enigerlei wijze ondertekend zijn;
- iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of
- andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd of 
  onleesbaar zijn.
  b. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar  
  vereist volgens de statuten, buiten beschouwing.

Artikel 18 - Statutenwijziging
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige ledenvergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moet tenminste vijf dagen vóór de ledenvergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de ledenvergadering wordt gehouden.
  Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór vergadering op de website gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
4. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft tenminste een meerderheid van de  
  uitgebrachte stemmen in een vergadering van de aanwezige leden.
5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
  opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad. Ieder bestuurslid 
  afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd;
 b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de 
  gewijzigde statuten in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel 
  neer te leggen.
6. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van  
  de KNVB. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.

Artikel 19 - Fusie
1. Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1, 2 en 
  4 van overeenkomstige toepassing.
2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, 
  dat ter vergadering zal worden voorgesteld een fusie aan te gaan met een of meer met name 
  genoemde andere verenigingen. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet 
  tenminste veertien dagen bedragen.

Artikel 20 - Ontbinding en vereffening
1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1 en lid 
  2 van overeenkomstige toepassing.
  b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene 
  ledenvergadering, genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte 
  stemmen in een ledenvergadering waarin tenminste drie vierden van de leden aanwezig 
  of vertegenwoordigd is;
2. Bij de oproeping van dit artikel bedoelde ledenvergaderingen moet worden medegedeeld, 
  dat ter ledenvergadering zal worden voorgesteld de verenging te ontbinden. De termijn 
  voor oproeping tot zodanige ledenvergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als 
  vereffenaars;
b. De algemene ledenvergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting 
  hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer 
  vereffenaars.
4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene ledenvergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst. Het batig saldo kan uitsluitend ten goede komen aan een instelling die zich een maatschappelijk doel ten doel stelt.
5. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie Ondersteuning Clubbesturen van de KNVB.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en de reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.
7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende 7 jaar na afloop van de vereffening.

Artikel 21 - Huishoudelijk reglement
1. De algemene ledenvergadering kan een reglement vaststellen en wijzigen.
2. Een huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. De statuten en het huishoudelijk reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de KNVB.(goedgekeurd bijzondere algemene ledenvergadering 16 februari 2009)

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!